Velkommen til Hardangerviddakonferansen Rein Vidde 2019

Dato: 1.-2.04.2019 (lunsj-til-lunsj)
Sted: Vestlia Resort, Geilo

Her blir det fort fullt – meld deg på allerede i dag!

Norges viktigste ressurs gjennom tidene har vært menneskene, opplevelsene og naturen, og på Hardangervidda har disse funnet hverandre gjennom 6500 år. På Europas største høyfjellsplatå finner vi villrein, mennesker og Norges viktigste transportåre mellom øst og vest,.

Rv.7  Hardangervidda er  bestemt å være en hovudvegforbindels mellom øst og vest for reiseliv og persontransport.

Konferansen samler reiselivsnæring, villreinforvaltning og samferdselspolitikerne for å finne felles løsninger for en best mulig utvikling av rv 7 Hardangervidda for  heilårs vegtransport og framtida for villreinen..

– Hvordan kan europeiske villreinregioner sikre den truede dyrearten villrein gode leveområder?

– Kan 5 nye tunneler over vidda gi nytt håp for villreinen, og samtidig være hovedveg øst-vest for reiseliv og persontransport?

– Hva må til for at rv 7 Hardangervidda bidra til nye reiselivsarbeidsplasser?

Til å hjelpe oss med å besvare disse spørsmålene og mer har vi blant annet fått med oss disse foredragsholderne:

Nils T Bjørke
Stortingsrepresentant Senterpartiet
Eli Hovd Prestgården
Ordførar i Nore og Uvdal kommune
Endre Lægreid
Leiar i  Villreinnemnda for Hardanegrvidda
Ellen Korvald
Prosjektleiar Buskerud Fylkeskommune
Morten Ask
Prosjektleiar KVU rv 7 Hardangervidda Statens Vegvesen
Natalia Golis
Vestlandet Miljøpartiet De Grønne
Silje Hjemdal
Fremsktittspartiet , Stortinget
Kjartan Rødland
Journalist og redaktør og forfattar.
Helge Hopen
Sivilingeniør , dagleg leiar Helge Hopen AS
Trond Johansen
Buskerud Fylkesting Kristeleg Folkeparti
Atle Kvamme
Bergen Næringsråd
Trond Helleland
Høyres parlamentariske leder og stortingsrepresentant for Buskerud
Knut Pedersen
Grunnleggjar og styreleiar Roadcap Protection Systems
Martin Kolberg
Arbeiderpartiets parlamentariske leder og stortingsrepresentant for Buskerud
Petter Rukke
Ordfører i Hol kommune og nestleiar i Hardangerviddatunnelene as
Anved Johan Tveit
Ordfører i  Eidfjord kommune og styreleiar i Hardangerviddatunnelene as
Roger Espeli
Direktør Vestlia Resort

Vår konferansier

Hilde Sandvik

Sjefredaktør og grunnleggjar i Broen.xyz, a distributed platform for Nordic news/events,
Solid bakgrunn frå norsk mediabransje, Bergens Tidende, Dagbladet og Syn og Segn, og mykje brukt som føredragshaldar og konferansier. Gjeve ut boka Hersketeknikk med Jon Risdal

Konferansen er et samarbeid og bak Rein Vidde står:

Om konferansen

Hardangerviddakonferansen Rein Vidde er en møteplass for reiselivet, naturinteresser, samferdselsaktører og lokale, regionale og sentrale myndigheter med ansvar for utvikling og forvaltning av Europas største høyfjellsplatå.

Rv 7 Hardangervidda ble i 2017 av Stortinget definert som en hovedveg mellom øst og vest for reiseliv og persontransport, funksjonsfordelt med rv 52 for næringstransport. Hardangervidda er leveområde for en bevaringsbestemt villreinstamme. Ved bygging av 5 tunnler på Hardangervidda kan en ta vare på interessene til villreinen, reiselivet og perontransporten.
Konferansen arrangeres av; eierkommunene og Hardangerviddatunnelene AS.

Årets tema er den nye situasjonen for rv 7 Hardangervidda etter vedtaket om funksjonsfordeling. Rv 7 Hardangervidda er den fjellovergangen i SørNorge som fra 2012 har hatt den største trafikkveksten og prognosene for trafikantprioriteringen er tydelige: Trafikantene velger Hardangervidda etter åpningen av Hardangerbrua. Hardangerviddatunnelne AS har fått utarbeidet en ny Transportanalyse basert på disse forholdene OG den gir helt nye perspektiver for samfunnsnytten av hovedveiene øst-vest. Beslutninger om E 39 Stavanger -Bergen og E 16 Bergen-Voss er også en del av dette bildet.
Konferansen 2019 tar opp reiseliv, regionale næringsutvikling, villreinforvaltning, samt samferdsel og infrastruktur.

Årets konferansen arrangeres på Vestlia Resort i deres moerne konferansefasiliteter. I seg selv et godt eksempel på reiselivets ønske og vilje om investeringer i fornyet tilbud for fremtidig vekst. Anlegget er modernisert med flere hundre millioner kroner, og da gleder vi oss til å avholde årets konferanse der nettopp for å understreke viljen til satsning i reiselivsrelatert næringsliv i et av verdens vakreste naturområder!

Program 2019

Programmet kan være gjenstand for endringer/korrigeringer og vil derfor kunne oppdateres frem til konferansestart

MANDAG 1.april

Del 1, kl 13.00 – 15.30 Hardangervidda klar for tunnlebygging Konferansier Hilde Sandvik

13.00     Kulturelt innslag og Velkommen til Geilo! Åpning v/ Petter Rukke, ordførar i Hol
13.10      Velkommen til Hardangerviddakonferansen 2019 v/ Anved Johan Tveit, styreleiar i HVT AS                 
13.20      Ny Transportanalyse for rv 7 Hardangervidda v/ Sivilingeniør Helge Hopen
14.10     Funksjonsfordelinga mellom rv 7 og rv 52 som hovudvegar aust-vest. Status og framdrift etter KVU og KS1 v/ Representert ved , Samferdseldepartementet;
14.40     RV 7 Hardangervidda sett frå Bergen Næringsråd v/ Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd
15.00     Konsept K2 – dei 5 tunnelane for rv 7 Hardangervidda v/
Morten Ask , proskjektleiar Statens Vegvesen

15.30     Pause

Del 2, kl 16.00 – 18.30 Politikk og historikk. Konferansier Hilde Sandvik

16.00      Paneldebatt med representantar frå poltiske parti og synspunkt frå salen v/ Trond Helleland (H),Martin Kolberg (Ap), Nils T. Bjørke (SP), Silje Hjemdal (FrP), Terje Breivik (V), Trond Johansen (KrF), Natalis Golis (MDG)
17.00      Draumen om Hardangervidda. Bilvegen over Hardangervidda er 90 år v/Kjartan Rødland journalist/redaktør/kåsør og forfattar.
18.30     Aperitiff
19.00     Middag

TIRSDAG 2.APRIL

Del 3,kl 09.30 – 13.00 Reinsdyr og reiseliv. Konferansier Hilde Sandvik.

09:30    Kulturelt innslag ;
09:40 Rullering av regional plan for Hardangervidda villreinforvaltning v/ Ellen Korvald , Prosjektleiar Buskerud Fylkeskommune :;
10.15     Lang tunnel er å velja på øverste hylle for reinsdyra.Kva med korte tunnelar? v/ Endre Lægreid, leiar i Villreinnemnda for Hardangervidda

10.40  Roadcap Rockfall Protection Systems v/ Knut Pedersen , styreleiar og grunder i Roadcap.
11.00 Pause
11.30 Kvifor er reiselivet interessert i rv 7 Hardangervidda? Eli Hovd Prestgården, Ordførar Nore og Uvdal,Edmund Utne Hotel Ullensvang, Roger Espeli, Vestlia Resort, Bjørn Nagelgaard, Geilo Turbusser
12.30 Oppsummering av konferansen og konklusjonar for vegen vidare. Styreleiar Anved Johan Tveit
13.00     Lunsj

Velkommen til
Hardangerviddakonferansen Rein Vidde 2019